Asim Zeneli

Godinë Banimi dhe Shërbimi me 4-6 kate me 2 kate,  Rruga “Asim Zeneli” , Tiranë          

Nëntor  2015- Gusht 2018